Nồng nàn
Hoa bó nồng nàn

Nồng nàn gồm:

– Hoa lyly màu hồng

– Hoa hồng đỏ sasa

– Hoa cẩm chướng màu hồng