1. CÔNG TY ĐI PHÚNG VIẾNG NGƯỜI THÂN CỦA THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY HOẶC ĐỐI TÁC:


- Ban lãnh đạo cùng tập thể công ty A kính viếng. ( hoặc thành kính phân ưu )


- Công ty A Kính viếng ( hoặc Thành kính phân ưu)


2. ĐI VIẾNG THÔNG GIA


- Gia đình thông gia Ông Bà A cùng các con cháu vô cùng thương tiếc ( hoặc Thành kính phân ưu / Kính viếng)


( Nếu bố mẹ mình còn sống thì ghi tên ông bà vào, còn đã mất thì không nên ghi vào)


- Gia đình Thông Gia cùng các con cháu tại (Hà Nội) Vô Cùng Thương Tiếc ( hoặc Thành kính phân ưu / Kính viếng)


- Gia đình Cháu AB Thành Kính Phân Ưu ( hoặc Kính viếng )


3. BẠN BÈ ĐI VIẾNG NGƯỜI THÂN CỦA BẠN MÌNH


- Các cháu A,B,C bạn của D kính viếng ( hoặc Thành Kính Phân Ưu)


- Nhóm bạn thân của D kính viếng hương hồng Bác.


4. TRƯỜNG HỢP LÀ THÂN NHÂN


- Nếu người mất là chồng: Vợ cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Chồng, Bố, Ông.


- Nếu người mất vợ: Chồng cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Vợ, Bố, Bà.